تعهدات صادرکنندگان و پذیرندگان شبکه کارتی ویزا

 

این بخش توصیفی اجمالی از تعهدات و انتخاب‌های صادرکنندگان و پذیرندگانی که خواستار اتصال به سامانه V.I.P. هستند را ارائه می‌کند. برای این منظور، اعضا باید یک مرکز پردازشی دایر کنند که بتواند تعهدات خاص پذیرنده یا صادرکننده را برآورده کند.

.

۱ – برپایی مراکز پردازش

صادرکنندگان و پذیرندگان یا باید مرکز پردازش داخلی خود را ایجاد کنند یا اینکه مرکزی دیگر یا پردازشگر موسسه سومی را برای انجام کارکردهای پردازشی مربوط برگزینند.

.

۱ – ۱ – ایستگاه‌های شبکه

مرکز پردازش بر اساس حجم و نیازهای کسب‌وکاری می‌تواند ایستگاه‌های فیزیکی متعدد در VisaNet داشته باشد.

پذیرندگان و صادرکنندگان می‌توانند چندین ایستگاه شبکه به‌منظور زیر ایجاد کنند:

• مدیریت حجم زیاد ترافیک

• پردازش مجزای پیام‌های SMS و BASE I

• مطابقت با چندین محل کسب‌وکار پذیرندگی

.

مثال‌های زیر موقعیت‌هایی که نیاز به چندین محل کسب‌وکاری وجود دارد را توضیح می‌دهند:

• پذیرنده یا صادرکننده می‌تواند چندین ایستگاه داخلی در مرکز پردازش داشته باشد

• صادرکننده می‌تواند یک یا چند ایستگاه برای پردازش تراکنش‌های خرید داشته باشد و درعین‌حال با مرکز دیگری برای مدیریت کسب‌وکار خودپردازی خود از طریق PIN قرارداد داشته باشد

• پذیرنده می‌تواند اسپانسر یک مرکز فروشندگان شود و همزمان مرکز داخلی خودش را برای سرویس‌دهی به سایر فروشندگان و محل‌های کسب‌وکاری مخصوص خود داشته باشد

• پذیرندگان و صادرکنندگان می‌توانند ایستگاه‌های داخلی خود در چندین مرکز را داشته باشند

.

۱ – ۲ – پشتیبانی از پیام V.I.P.

مرکز پردازش باید قابلیت تولید و دریافت همه انواع پیام‌های V.I.P. مورد نیاز برای پردازش‌های کارتی که انجام می‌دهد داشته باشد. همچنین باید توانایی ایجاد دسترسی به V.I.P. را دارا بوده، فایل‌های سامانه را در VIC بروز کرده و پشتیبانی کاملی از پیام‌ها داشته باشد.

پشتیبانی از پیام‌ها شامل موارد زیر است:

• توانایی تولید نوع پیام مناسب برای کارکرد خواسته شده

• توانایی دریافت همه پیام‌های ورودی قابل اجرا

• توانایی تأمین داده مورد نیاز پیام درخواست V.I.P که در نقطه فروش یا نقطه سرویس قابل دسترسی نیست. مراکز پردازش پذیرندگی به‌صورت اختیاری می‌توانند از سرویس فایل مرکزی فروشندگان برای انجام این وظیفه استفاده کنند

• توانایی مدیریت پیام‌های مرتبط با هر تراکنش مشتری. چنین قابلیت مدیریتی برای پردازش V.I.P. حیاتی است. پذیرندگان و صادرکنندگان باید از ارسال چندباره اجتناب کرده و باید سرجمع تسویه‌ها را به‌صورت دقیق محاسبه کنند

• پشتیبانی هر سیستم یا قابلیت اختیاری که مورد استفاده قرار گیرد، برای مثال اعتبارسنجی کامل یا سرویس فایل مرکزی فروشندگان

• رویه‌های زمان خارج از سرویس و اقدامات بازیابی مناسب

فرمت پیام V.I.P. قابلیت‌های پردازشی پیشرفته‌ای برای اعضا و پردازشگرها فراهم می‌کند. همه مراکز BASE I و SMS که برای اولین بار به سامانه V.I.P. متصل می‌شوند باید از فرمت پیام V.I.P. استفاده کنند.

.

۱ – ۳ – آزمون و صدور گواهی‌نامه

Visa باید قابلیت‌های مراکز برای پردازش پیام را قبل از آنکه آن‌ها شروع به استفاده از سامانه V.I.P. کنند آزموده و تصدیق کند. مرکز پردازش در خلال پروسه آزمون و صدور گواهی‌نامه، پیام‌های تستی دریافت و ارسال می‌کند و متقابلاً Visa تراکنش‌ها را مانیتور می‌کند تا اطمینان حاصل شود که مرکز پردازش قادر به پردازش همه انواع پیام‌ها به‌صورت صحیح است.

.

۱ – ۴ – مدیریت شبکه

مراکز پردازش باید قادر به کنترل و پشتیبانی موارد زیر باشند:

• وضعیت سامانه مرکز. مرکز پردازش هنگام پایین بودن سامانه اعتبارسنجی مرکزی، باید از VisaNet به‌صورت موقت خارج شود؛ این مورد زمانی که پردازشگر واسطی وجود داشته و پایین باشد نیز باید رعایت شود

• پیام‌های تستی

• مد بازیابی تأییدیه

• سایر کارکردهای قابل اجرای مرتبط با شبکه مانند مد توقف بررسی برای Base I

.

۱ – ۵ – تسویه و تصفیه SMS

سامانه V.I.P. به‌صورت خودکار، تأییدیه‌های تصفیه را برای اعضای SMS تولید می‌کند. دریافت این تأییدیه‌ها توسط پذیرندگان ATM، Interlink، Visa Electron و Visa POS و همچنین صادرکنندگان Interlink و Visa POS الزامی است.

مراکز پردازش باید توانایی تجمیع مبالغ تسویه که شامل مقادیر خالص تراکنش‌های پردازش شده هستند را داشته باشند. اگر یک مرکز، کار پردازش برای مؤسسات مختلف را بر عهده دارد، باید توانایی تخصیص مبالغ تسویه به آن مؤسسات را داشته باشد.

مراکز پردازش باید توانایی شناسایی و رفع مغایرت‌های تسویه‌ای را داشته باشد. پیش‌فرض Visa این است که سرجمع‌های سامانه V.I.P. معتبر هستند مگر آنکه توسط مرکز پردازش رد شوند. مراکز پردازش می‌توانند از گزارش‌های ریز فعالیت‌ها برای پیگیری تراکنش‌ها به‌منظور رفع مغایرت استفاده کنند.

.

علاوه بر این، اگر پذیرندگان و صادرکنندگان بخواهند از پردازش SMS استفاده کنند، باید در مورد مسائل زیر تصمیم‌گیری کنند:

• پذیرندگانی که در چندین شبکه شرکت می‌کنند باید تصمیم بگیرند که آیا قصد استفاده از مسیردهی اولویت‌دار را دارند یا خیر. برای استفاده از سرویس مسیردهی اولویت‌دار، آن‌ها باید لیست اولویت پردازش شبکه را برای Visa ایجاد کنند.

• اینکه خود به‌عنوان موجودیت تسویه عمل کنند یا به عامل دیگری واگذار کنند. موجودیت تسویه، عامل تصفیه‌ای است که یک حساب را برای انتقال وجه ایجاد می‌کند. این حساب می‌تواند در عامل انتقال که توسط SMS به‌منظور تسویه استفاده می‌شود ایجاد شود یا توسط هر موسسه‌ای که در سامانه انتقال وجه فدرال قابل دسترسی باشد.

• درصورتی‌که پذیرنده به‌عنوان عامل تسویه و پشتیبانی از یک موسسه یا چندین فروشنده دیگر فعالیت کند، خودش نیز مسئول تخصیص سرجمع‌های انتقال وجه خواهد بود. VisaNet گزارش‌های تسویه را در سطوح مختلف برای کنترل و برای حسابداری مالی فراهم می‌کند ولی مبالغ را فقط در سطح موجودیت تسویه انتقال می‌دهد.

• سطح گزارش تسویه‌ای که از VisaNet می‌خواهند.

.

۲ – نیازمندی‌های مرکز پردازش پذیرندگی

نیازمندی‌های زیر در مورد مراکز پردازش پذیرندگی که خواستار پیاده‌سازی پردازش تراکنش‌های کارتی V.I.P. باشند اعمال می‌شوند:

• رویه‌ها و اتصالات POS

• امنیت PIN

• رویه‌های پاسخ

• مدیریت فایل مرکزی فروشندگان

• پردازش و رویه‌های پیگیری

• سایر تعهدات

زیر بخش‌های زیر این نیازمندی‌ها را توضیح می‌دهند.

.

۲ – ۱ – رویه‌ها و اتصالات POS

مرکز پردازش باید ابزار ارتباطی بین خود و نقاط فروش و نقاط سرویس پذیرنده را ایجاد کند. به‌منظور تسهیل ارتباط، مراکز پردازش یا پایانه‌های الکترونیکی را در نقاط سرویس نصب می‌کنند یا سرویس اعتبارسنجی تلفنی به سایت‌های فروشندگانی که فقط پردازش اعتبارسنجی را نیاز دارند ارائه می‌کنند.

.

برپا سازی امکانات ارتباطی شامل موارد زیر است:

• ایجاد و نگهداری شبکه فروشندگی یا شبکه ATM یا هر دوی آن‌ها. این گام برای بیشتر مراکز پذیرندگی BASE I و همه مراکز پذیرندگی SMS مورد نیاز است.

• مراکز پذیرندگی متعهد فراهم‌سازی و نگهداری موارد زیر هستند:

o دستگاه‌های POS

o امکانات اتصالاتی شبکه

o رویه‌های اجرایی فروشندگان

o ظرفیت پشتیبانی پیام‌های درخواست و پاسخ به / از محل POS

• تنظیم سرویس تلفنی و پشتیبانی از اعتبارسنجی برای سایت‌های فروشندگان و برای دفاتر شعبه‌ای. این گام برای مراکز پذیرندگی BASE I که به سایت‌های فروشندگان بدون پایانه‌های الکترونیکی سرویس می‌دهند یا آن‌هایی که این سرویس را به‌عنوان پشتیبان برای سرویس شبکه‌شان فراهم می‌کنند مورد نیاز است. پذیرندگان این انتخاب را دارند که برای اخذ این سرویس با یک موجودیت بیرونی قرارداد ببندند.

• در صورت ارائه سرویس اعتبارسنجی تلفنی، مراکز پذیرندگی پاسخگوی پرسنل اعتبارسنجی هستند که فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهند:

o پاسخگویی به تماس‌هایی که خواهان پذیرش تراکنش‌های کارتی هستند

o کنترل قوانین برای ورود درخواست‌های مذکور به سامانه پردازش کارتی

• ایجاد یک مرکز پردازش کارتی که توانایی پذیرش و پاسخ‌دهی به درخواست‌های از شبکه POS، از شبکه ATM یا هر دوی آن‌ها را داشته باشد و یا ایجاد مرکز اعتبارسنجی داخلی

.

علاوه بر این، پذیرندگان باید رویه‌های POS را با رجوع به توافقنامه فروشندگان ایجاد کنند. این توافق باید موارد زیر را تعیین کند:

• قوانین و پارامترهای پذیرش کارت، مانند محدوده کف فروشنده

• پردازش هزینه‌ها و تخفیف‌های فروشنده

• رویه‌های اعتبارسنجی هم برای پردازش عادی و هم برای زمانی که اتصال به V.I.P. انجام‌پذیر نبوده یا مرکز پردازش پایین باشد

• رویه‌های ارائه مجدد، رقم برگشتی و استرداد وجه

• رویه‌هایی برای تسویه فروشنده

پذیرندگان باید آموزش‌های مورد نیاز فروشندگان در رابطه با رویه‌ها و همچنین دستورالعمل‌های لازم برای مدیریت تراکنش‌های کارتی که در توافقنامه فروشنده تعیین شده‌اند را ارائه دهند.

.

۲ – ۲ – امنیت رمز

مراکز پذیرندگی که تراکنش‌های کارتی داری رمز را پردازش می‌کنند باید امنیت شبکه بین محل‌های POS و ATM تا سامانه پردازش کارتی خود را فراهم کنند. مراکز باید با قوانین Visa برای امنیت رمزها در درخواست‌هایی که به VIC ارسال می‌کنند انطباق داشته باشند.

.

۲ – ۳ – رویه‌های پاسخ

مراکز پذیرندگی باید توانایی تبدیل پاسخ‌های V.I.P. به پیام‌های پاسخ یا نمایشی که در POS یا ATM مورد نیاز هستند داشته باشند. هنگام تبدیل پاسخ‌ها بر اساس خصوصیات درخواستی POS یا ATM، نباید مفهوم پاسخ‌های صادرکنندگان تغییر یابد.

مراکز پذیرندگی باید رویه‌هایی برای مدیریت پاسخ‌های غیر روتین صادرکنندگان ایجاد کنند، برای مثال پذیرش‌های بخشی Interlink

.

۲ – ۴ – مدیریت فایل مرکزی فروشنده

مراکز پذیرندگی که خواهان استفاده از MCFS هستند باید رویه‌ها و سیاست‌های لازم برای نگهداری ورودی‌های خود در فایل مرکزی فروشنده در VIC را ایجاد کنند. مدیریت این فایل شامل ایجاد کنترل لازم به‌منظور اطمینان از صحت داده و رویه‌هایی برای انتقال به‌روزرسانی‌ها به VIC است.

.

۲ – ۵ – پردازش و رویه‌های پیگیری

مراکز پذیرندگی باید سیاست‌های لازم در رابطه با زمان پاسخ تراکنش‌ها را اتخاذ کنند. به این صورت که ضمن ارائه زمان کافی به صادرکننده برای ارسال پاسخ، نسبت به مسائل مرتبط با تایم اوت ترمینال‌های الکترونیکی و ATM های خود پاسخگو باشند. اگر پاسخ یک درخواست تایم اوت شود:

• مراکز پذیرندگی BASE I باید تکرار درخواست را ارسال کنند.

• مراکز پذیرندگی SMS باید درخواست را برگشت زده و درخواست جدیدی با داده کلیدی جدید ارسال کنند. مراکز پذیرندگی باید از پیام‌های اصلاحیه پشتیبانی کنند.

• مراکز BASE I از اصلاحیه به‌منظور لغو تراکنش‌های پذیرفته شده قبلی استفاده می‌کنند.

• مراکز SMS لازم است از اصلاحیه برای لغو تراکنش‌های مشتری و مدیریت درخواست‌های تایم اوت شده استفاده کنند. همچنین آن‌ها باید آمادگی دریافت تأییدیه اصلاحیه از SMS را داشته باشند. درصورتی‌که پاسخ تأیید امکان ارائه به پذیرنده را پیدا نکند، SMS تأییدیه اصلاحیه تولید می‌کند. در این حالت SMS یک اصلاحیه برای صادرکننده و یک تأییدیه اصلاحیه برای پذیرنده تولید می‌کند.

مراکز پذیرندگی باید رویه‌ها و سیاست‌هایی برای پردازش استرداد وجه، ارائه مجدد، تعدیل برگشت کالا، عدم توفیق تراکنش‌ها در ATM و برای سایر تصحیحات بک آفیسی ایجاد کنند. مراکز پذیرندگی باید همچنین رویه‌هایی برای تطابق با فرایند درخواست مشتری جهت اخذ اصل یا کپی حواله‌های فروش ایجاد کنند.

.

علاوه بر این، پذیرنده BASE I باید:

• از تراکنش‌های Visa و Plus به‌وسیله رکوردهای تراکنشی دسته‌ای BASE II پشتیبانی کند.

• پیام‌های تأیید ATM (فقط در مناطق غیر ایالات‌متحده) را به همان صورتی که در مقررات اجرایی Visa آمده است تولید کند.

مراکز پذیرندگی SMS همچنین باید از استرداد وجه، ارائه مجدد، تعدیلات و درخواست‌های کپی با استفاده از پیام‌های برخط SMS پشتیبانی کنند.

.

۲ – ۶ – سایر تعهدات

مراکز پذیرندگی عموماً به وظایف دیگری خارج از پردازش‌های V.I.P. نیز پاسخگو هستند. به‌طور مثال:

• پردازش واریزی‌های فروشنده پس از پردازش BASE I

• نگهداری حساب‌های فروشنده

• نگهداری تسویه بین فروشنده و پذیرنده

.

۳ – نیازمندی‌های مرکز پردازشی صادرکنندگی

نیازمندی‌های زیر در مورد مراکز پردازش صادرکنندگی که خواستار پیاده‌سازی پردازش تراکنش‌های کارتی V.I.P. باشند اعمال می‌شوند:

• اعتبارسنجی تراکنش

• مدیریت پایگاه داده دارنده کارت

• هماهنگی با Visa

• رویه‌های پاسخ

• پردازش و رویه‌های پیگیری

• سایر تعهدات

زیر بخش‌های زیر این نیازمندی‌ها را توضیح می‌دهد.

.

۳ – ۱ – اعتبارسنجی تراکنش

صادرکنندگان باید سیاست‌هایی برای قوانین اعتبارسنجی و نگهداری تاریخچه دارنده کارت شامل مشخصات مورد نیاز برای استفاده در پردازش نیابتی V.I.P. ایجاد کنند.

هر مرکز پردازش صادرکنندگی باید قوانین اعتبارسنجی برای تراکنش‌های دارندگان خود در دو حالت دسترس‌پذیری پردازشی عادی و پایین بودن سامانه فراهم کند. به‌طورمعمول پردازش اعتبارسنجی شامل سامانه کامپیوتری اعتبارسنجی، همراه با فایل‌های ارائه‌کننده مانده خرید و سرجمع مانده برای هر حساب دارنده کارت است.

.

بر این اساس، مراکز صادرکنندگی مسئولیت نگهداری تاریخچه برای موارد زیر را بر عهده دارند:

• سقف‌های اعتباری دارنده کارت

• مانده‌های حساب

• محدودیت‌های کارت

• وضعیت‌های کارت مانند:

o گمشده

o مسروقه

o متقلبانه

o ضبط شده

مراکز صادرکنندگی همچنین باید از تاریخچه اطلاعات دارنده کارت که در فایل‌های VIC به‌منظور STIP ذخیره می‌شوند نگهداری کنند.

.

۳ – ۲ – مدیریت پایگاه داده دارنده کارت

درصورتی‌که مرکز صادرکنندگی از سرویس اعتبارسنجی STIP استفاده کند، باید رویه‌ها و سیاست‌های لازم برای نگهداری فایل‌های پایگاه داده دارنده کارت خود در VIC ایجاد کند. رویه‌ها شامل ایجاد کنترل‌های لازم برای اطمینان از صحت داده و وضعیت‌های دارنده کارت بعلاوه روش‌های انتقال به‌روزرسانی‌ها به VIC است. سرویس به‌روزرسانی خودکار پایگاه داده دارنده کارت، صادرکنندگان را قادر می‌سازد که فایل‌های استثناء را از طریق پیام‌های پاسخ به‌روزرسانی کنند.

.

۳ – ۳ – امنیت رمز

مرکز پردازش صادرکنندگی مسئولیت روش ایجاد، تصدیق و قوانین استفاده از رمز را دارد. صادرکنندگان Visa این اختیار را دارند که از سرویس تصدیق رمز برای برآورده کردن این نیازمندی استفاده کنند.

.

۳ – ۴ – هماهنگی با Visa

مرکز صادرکنندگی یا خود صادرکننده باید همه پارامترهای پردازشی که سامانه V.I.P. برای دارندگان کارت استفاده می‌کند برای Visa فراهم کند. این پارامترها شامل موارد زیر است:

• مسیردهی درخواست‌ها

• تصدیق رمز و مقادیر تصدیق کارت (CVV و iCVV) در VIC

• قوانین اعتبارسنجی STIP

مراکز صادرکنندگی باید رویه‌هایی برای آگاه‌سازی Visa در رابطه با تغییر پارامترها یا نیازمندی‌های پردازشی ایجاد نماید.

.

۳ – ۵ – رویه‌های پاسخ

مراکز صادرگنندگی باید توانایی ارائه پاسخ به درخواست‌ها در مدت‌زمان مورد قبول را داشته باشند. محدوده زمان پاسخ‌دهی خودکار در مناطق مختلف، بسته به برنامه کارت متغیر است.

اگر صادرکننده به درخواست یا اصلاحیه در زمان تعیین شده محدوده ART پاسخ ندهد، V.I.P. درخواست یا اصلاحیه را به STIP مسیردهی می‌کند. به‌محض دریافت درخواست، STIP اعتبارسنجی را به نیابت از مرکز صادرکنندگی انجام می‌دهد. اگر صادرکننده SMS به تأییدیه تولید شده توسط پذیرنده SMS در مدت‌زمان ART پاسخ ندهد، STIP به مرکز صادرکنندگی پاسخ داده و تأییدیه را برای بازیابی بعدتر ذخیره می‌کند.

.

۳ – ۶ – پردازش و رویه‌های پیگیری

مراکز صادرکنندگی باید توانایی دریافت و پردازش مناسب تکرارها، ارسال ثانویه یا هر دوی آن‌ها برای یک تراکنش مشتری را داشته باشد. همچنین باید اصلاحیه‌ها را دریافت و پردازش کنند.

مراکز صادرکنندگی SMS همچنین باید موارد زیر را بسته به محصولی که برای پردازش انتخاب می‌کنند فراهم کنند:

• پشتیبانی از تراکنش و تأییدیه اصلاحیه. تأییدیه می‌تواند توسط STIP، SMS و BASE I تولید شود

• پشتیبانی تعدیل برای برگشت کالا

• رویه‌های استرداد وجه و پشتیبانی از پیام‌های استرداد وجه

• پشتیبانی از ارائه مجدد

• سایر کارکردهای خاص مانند ارسال مجدد تراکنش‌های Interlink در زمان پایین بودن

مراکز صادرکنندگی BASE I چنین کارکردهایی را از طریق BASE II یا سامانه‌های بیرونی مشابه مدیریت می‌کنند.

مراکز صادرکنندگی SMS باید سطح بالایی از کنترل تراکنش داشته باشند تا از ردگیری و پردازش مناسب همه پیام‌های مرتبط به هر تراکنش مشتری اطمینان حاصل شود. درحالی‌که SMS سازگاری تراکنش را بررسی می‌کند، مراکز صادرکنندگی مسئولیت نهایی برای اعتبارسنجی پیام ورودی را دارند. برای مثال، اگر برگشت کالایی چندین روز بعد از خرید اصلی اتفاق بیفتد، SMS قادر به تطابق پیام اصلاحی با درخواست اصلی نیست و این نوع بررسی باید در مرکز صادرکنندگی پیاده‌سازی شود.

مراکز صادرکنندگی باید رویه‌هایی برای پاسخگویی به درخواست‌های دارنده کارت به‌منظور ارائه حواله‌های فروش مورد اعتراض داشته باشند.

• مراکز BASE I باید این درخواست‌ها را از طریق BASE II یا سامانه‌های بیرونی مشابه مدیریت کنند.

• مراکز SMS باید از پیام‌های درخواست کپی SMS پشتیبانی کنند.

.

۳ – ۷ – سایر تعهدات

علاوه بر این‌ها مراکز پردازش صادرکنندگی باید نسبت به موارد زیر پاسخگو باشند:

• کارمزدها و قوانین استفاده کارت

• روش تصدیق CVV یا iCVV برای تراکنش‌های Visa. صادرکنندگان Visa می‌توانند به‌صورت انتخابی از سرویس CVV برای این منظور استفاده کنند

• اعمال در حساب‌های دارنده کارت و آماده‌سازی فاکتور دارنده کارت

• گزارش دهی کارت‌های مسروقه و گمشده و سایر روش‌های کنترل تقلب

• تعیین سیاست تصدیق آدرس برای تراکنش‌های هواپیمایی‌ها یا درخواست‌های تلفنی و ایمیلی. صادرکنندگان می‌تواند به‌صورت انتخابی از سرویس تصدیق آدرس برای پوشش این نیازمندی استفاده کنند

همچنین مراکز صادرکنندگی ممکن است وظایف دیگری بر اساس درخواست صادرکننده انجام دهند مانند صدور کارت (همراه با CVV و iCVV)، صدور رمز و ارسال تراکنش‌های تسویه شده توسط BASE II

مهدی رازپوش نظری؛ قائم‌مقام معاونت خدمت شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: محتوا حمایت شده