مدیریت امنیت اطلاعات ضرورت حیاتی بانکداری الکترونیکی

امروزه شرکت ها مواجه با افزایش پیچیدگی و عدم قطعیتی هستند که مدیریت ریسکهای تخصصی و کسب و کار را مشکل تر می نماید. تلورانسهای شکست در مدیریت ریسک از سوی جامعه و سهامداران کاهش یافته اند. قوانین و مقررات نیز به نوبه خود الزامات سخت گیرانه تری را مطرح می نمایند. شکست در مدیریت این ریسکها می تواند مهلک باشد؛ حفظ یکپارچگی و کنترل روز به روز بحرانی تر می گردد. DNVمی تواند شما را در مدیریت حقیقت نوین ریسک یاری نماید. DNVبه عنوان یک سازمان بین المللی پیشرو در ارایه خدمات مدیریت ریسک می باشد.

بیشتر بخوانید
error: محتوا حمایت شده