wrapper

زیرساخت کلید عمومی (PKI)  مجموعه اي از سخت افزار، نرم افزار، افراد، روشها و سیاست ها و رویه هایی است که جهت صدور، مدیریت، استفاده، ذخیره و ابطال گواهی هاي دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند.
این زیرساخت اصولا جهت پشتیبانی و ایمن سازي اطلاعاتی ایجاد گردیده که در شبکه هاي ناامن مبادله می گردند.

ایجاد این زیرساخت باعث می گردد که کاربران نسبت به مبادله اطلاعات و اسناد خود اطمینان لازم را بدست آورند زیرا این ساختار باعث می گردد که: 

- مبدا و مقصد اطلاعات ارسالی و دریافتی مشخص گردد
- تاریخ و زمان ارسال و دریافت اطلاعات معین و معلوم گردد
- محرمانه بودن اطلاعات حفظ گردد
- فرستنده اطلاعات قادر به انکار ارسال آنها نباشد


کلیه امور فوق با اخذ گواهی دیجیتال و استفاده از آن انجام پذیر است. گواهی عبارتست از ساختاري از داد ه ها براساس استاندارد 509x که بصورت دیجیتال امضا شده و صادر می گردند. این گواهی ها در مراکزي صادر می شوندکه مورد اعتماد طرفین تبادل بوده و به نام « مرکز گواهی » شناخته می شوند .

مرکز گواهی بنا به درخواست متقاضیان و با تایید دفاتر پیشخوان خدمات گواهی اقدام به صدور گواهی بنام اشخاصحقیقی، حقوقی و سامانه ها می نمایند و با امضاي دیجیتال آن، اطلاعات موجود در گواهی را مورد تایید قرارمی دهند.


کاربرد اصلی زیرساخت کلید عمومی عبارتست از حفظ داد ه هاي حساس توسط به رمز در آوردن آنها از طریق بکارگیري نرم افزار رمزنگاري و زوج کلید که توسط مرکز گواهی تولید و از طریق دفاتر پیشخوان خدمات گواهی در اختیار کاربران قرار می گیرند.


کلیه عملیات یک مرکز گواهی مبتنی بر دو سند اصلی می باشد:
 1. سند « خط مشی مرکز گواهی » که اساسی ترین سند حاکم بر سیاستهاي کلی مراکز گواهی بانک مرکزي بشمار می رود. این سند نیازمندیهاي عملیاتی، حقوقی و فنی جهت تأیید، صدور، مدیریت، نحوه استفاده، ابطال و تمدید گواهی در مراکز گواهی بانک مرکزي را تشریح نمود ه و صاحبان گواهی می توانند با اطمینان از خدمات مراکز مذکور استفاده نمایند. وجود یک مجموعه مقرراتی واحد، حافظ امنیت و
جامعیت مراکز گواهی بانک مرکزي می باشد.


2. سند  « دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی » که به تشریح دستورالعملها و روشهاي اجرایی براي صدور،نگهداشت و استفاده از گواهیهاي صادر شده توسط مرکز گواهی بر اساس سند « خط مشی مرکز گواهی » می پردازد.

معرفی تامین کنندگان

شرکت NXP

شرکت NXP در سال 2006 تاسیس شد.این شرکت یکی از واحد های جدا شده از شرکت Philips است و سابقه 50 ساله در تولید نیمه هادی ها دارد.دفتر مرکزی این شرکت در کشور هلند است.در سال 2012 درآمد این شرکت 4.36 میلیارد دلار بوده است.این شرکت دارای 11 سایت تولیدی و تیمی 3300 نفره در واحد تحقیق و توسعه است که تا کنون 11000 اختراع به ثبت رسانده اند.

ادامه مطلب...

محل تبلیغات

معرفی تصویری